Hållbarhetspolicy - Ebitab.se

Hållbarhets-policy

Vår hållbarhetspolicy

Ebit Sverige ABs hållbarhetsarbete utgår från de tre aspekterna inom hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och miljömässiga. För att skapa ökad nytta i svenskt näringsliv ska vi värna om hållbar utveckling genom att i linje med relevanta branschstandarder agera proaktivt i vår yrkesroll samt att vara en förändringsskapare i vårt arbete med hållbar utveckling internt likväl som i vårt arbete ut mot näringslivet.
Ekonomiskt
 • Verka för sund samhällsutveckling genom att hjälpa våra kundföretag med högkvalitativa leveranser av redovisnings- och löneuppdrag som direkt kopplar till att motverka ekonomisk brottslighet, vilket i längden knyter an till positiv påverkan på sociala och arbetsrättsliga villkor i leverantörsledet.
 • Med fokus på hållbart företagande skapa goda förutsättningar för sund konkurrens.
 • Med utgångspunkt i hållbarhetsindikatorer som särskilt exkluderar investeringar i företag vars verksamhet omfattar vapen och krigsmaterial, spel om pengar, tobak, droger och pornografi möjliggöra en god och sund långsiktig avkastning.
 • Ta vara på de möjligheter digitaliseringen av våra produkter och tjänster erbjuder i form av förenkling, transparens och resurseffektivitet.
 • Genom aktiv och proaktiv rådgivning till våra kundföretag verka för en positiv ekonomisk utveckling av företagens verksamheter och indirekt även ägarnas långsiktiga avkastning.
 • Socialt
 • Utöver att följa lagar, regler och avtal ska vi också verka för goda arbetsvillkor genom ett öppet och kreativt arbetsklimat.
 • Erbjuda en attraktiv arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för medarbetarna, där mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet respekteras och främjas.
 • Förebygga ohälsa genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete där chefer och ledning ska vara ett föredöme och drivande för en god och säker arbetsmiljö som även bidrar till en långsiktigt god balans mellan yrkeslivet och privatlivet.
 • Miljömässigt
 • Minska organisationens miljöpåverkan genom att göra klimatsmarta och medvetna val vid tjänsteresor, inköp och investeringar.
 • Agera resurseffektivt och med livscykelperspektiv i de tjänster och produkter vi erbjuder genom att minimera, återanvända och återvinna
 • Vår rapport 2023

  Vår rapport 2022